ŠKOLSKÁ RADA


Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
 

Školskou radu soukromé školy ustanovuje ředitel školy, který v tomto případě vykonává úlohu zřizovatele.
Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.


 

Pravomoce školské rady


• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 

• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 

• schvaluje školní řád
 

• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

• vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 

• projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 

• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli
 

 

Volební řád pro volby do Školské rady


Soukromé základní školy Pastelka, o.p.s.
 

Ředitelka ZŠ Pastelka, o.p.s. na základě ustanovení §167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizuje Školskou radu ZŠ Pastelka, o.p.s. stanovuje počet jejích členů a vydává tento její volební řád.
 

 

I. Všeobecná ustanovení
 

1. Tento volební řád upravuje postup při volbách do Školské rady ZŠ Pastelka, o.p.s.
 

2. Školská rada ZŠ Pastelka má 3 členy.
 

3. Školská rada je orgán školy.
 

4. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetiny školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
 

5. Délka volebního období členů školské rady je tři roky.
 

6. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

 

II. Vypsání a příprava voleb
 

1. Volby členů školské rady řídí tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady.
 

2. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle §167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.
 

3. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje nejpozději týden před konáním voleb na veřejně přístupném místě ve škole a dalším vhodným způsobem (např. na školních webových stránkách, na třídních schůzkách apod.). Oznámení obsahuje datum, čas a místo konání voleb. Volby může volební komise organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
 

4. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.

 

III. Volba členů školské rady
 

1. Třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci, se volí přímou volbou.
 

2. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků je volena následujícím způsobem:
 

a) zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří navštěvují stejnou třídu, vyberou mezi sebou přímou volbou jednoho zástupce
 

b) vybraní zástupci pak mezi sebou přímou volbou zvolí požadovaný počet členů školské rady.
 

3. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním, které provádí ředitel školy za přítomnosti zřizovatelky školy.
 

4. Za platné lze považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.

 

 

IV. Výsledky voleb
 

1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle § 167 školského zákona.
 

2. Zápis o volbách předává volební komise řediteli školy. Použité hlasovací lístky uschová po dobu 10 dnů od konání voleb, poté je může zničit. První jednání školské rady svolává ředitel školy.
 

3. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů členské rady ani na základě opakované výzvy volební komise, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 

4. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
 

5. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
 

6. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.
 

7. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

 

V. Přechodná a závěrečná ustanovení
 

1. Tento volební řád byl vydán ředitelkou školy 13. 10. 2009.

 

Členové školské rady
 

Školská rada ZŠ Pastelka,o.p.s. je tříčlenná a tvoří ji:
 

• Jaroslava Čížková, předseda ŠR (zástupce zákonných zástupců žáků)
 

• Mgr. Bc. Olga Hottmarová (zástupce pedagogických pracovníků školy)
 

• Ivana Geislerová (zástupce zřizovatelů školy)

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album