O škole


Soukromá škola Pastelka byla založena 26. 7. 2004 jako obecně prospěšná společnost. Činnost zahájila v září 2005.

 

Zakladatelky školy: Mgr. Anna Jindrová, Ivana Geislerová

 

Statutárním orgánem školy je ředitelka školy.

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Právnická osoba Základní škola Pastelka, o.p.s. vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny - výdejny.

 

Škola provádí obecně prospěšné služby: poskytování základního vzdělání, zabezpečování rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytování mravní, estetické, pracovní, zdravotní, tělesné výchovy a ekologické výchovy žáků. Poskytuje vzdělávání žákům 1. stupně základní školy z Rumburku a okolních obcí (Jiříkov, Varnsdorf, Krásná Lípa…).

 

Výše školného je stanovena na 1200,- Kč měsíčně a zahrnuje i možnost využívání školní družiny a zájmových kroužků.

 

Škola spolupracuje v rámci mezinárodního projektu SCHKOLA s Freie Grundschule Oberland v Ebersbachu a dalšími partnerskými školami v Euroregionu Nisa.

 

Spolupráce v rámci mezinárodního projektu SCHKOLA je závazně zakomponována do školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále „ŠVP ZV“) s motivačním názvem „Škola bez hranic“. Jedná se o intenzivní dlouhodobé prohlubování oboustranných sociálních a komunikačních vazeb. Základem spolupráce škol je výuka jazyka partnerské země povinně od 1. ročníku a společná pravidelná výuka střídavě v domovské a partnerské škole. Spolupráce je rozšířena i na akce mimo vyučování a jsou do ní zapojeni také zákonní zástupci žáků. Ve všech školách Svazu škol SCHKOLA vznikla ekologická pracoviště, pro která jsou zpracovány didaktické postupy pro environmentální výchovu a vzdělávání. Pracoviště jsou využívána při projektových dnech s partnerskými školami i v běžné výuce.

 

Škola je moderně zařízena, žáci běžně pracují s počítačovou technikou – interaktivní tabule ve všech třídách, stolní počítače, notebooky. Velkým přínosem pro zefektivnění výuky je využití školní zahrady, která je rozčleněna na jednotlivé zóny určené k výuce, k aktivnímu pobytu i k odpočinku žáků. Součástí ekologické učebny na zahradě je malé arboretum, bylinná zahrádka, venkovní geologická sbírka, nášlapná stezka, stanoviště „strom pamětník“. Pozitivem je zapojení dětí do péče o školní zahradu. V rámci dlouhodobého projektu školy „Zasaď si svůj strom“ se žáci sami starají o stromy, které se svými rodiči vysadili.

 

V rámci projektu Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy Pastelka spolufinancovaném z prostředků Státního fondu životního prostředí proběhla od března 2015 do srpna 2015 rozsáhlá rekonstrukce, při které byla na budově školy vyměněna okna, budova byla zateplena a opatřena novou fasádou.

 

K 31. 12. 2020 byl na škole ukončen tříletý česko-německý projekt „Řemesla v Trojzemí", v rámci kterého škola vytvořila technické zázemí pro realizaci vzdělávacích programů zaměřených na polytechnickou výchovu. Upravili jsme prostory školy pro textilní dílnu, keramiku, drátkování, šperkařství a truhlářské práce.

 

 

Zaměření - Environmentální vzdělávání a osvěta

 

Cíl - Zapojit žáky do dění v regionu, zakotvené učení v místě, které je obklopuje. Prožitkové učení. Úzká spolupráce s NP - naučné exkurze, přednášky, vycházky i řemeslné dílny.

 

Hodnoty projektu - otevřenost, spolupráce, partnerství, ochrana přírody, vzdělávání, příslušnost k místu - národnímu parku.

Přeshraniční spolupráce s německými školami, které jsou již v programu a také s Národním parkem v Sasku.

 

Cílová skupina - pedagogové a žáci.

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA:

 

 

Předseda:

 

Ing. Milan Švajcr

 

 

Členové:

 

Libor Kamenický

 

Mgr. et Mgr. Klára Warlop

 

 

 

DOZORČÍ RADA:

 

 

Předseda:

 

Ing. Jan Bradáč

 

 

Členové:

 

PaeDr. Jana Veselá

 

Mgr. Anna Jindrová

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA:

 

 

Předseda:

 

Jaroslava Čížková - zástupce zákonných zástupců žáků

 

 

Členové:

 

Mgr. Bc. Olga Hottmarová - zástupce pedagogů

 

Ivana Geislerová - zástupce zřizovatelů školy

 

 

 

Ředitelka školy:

 

Mgr. Soňa Pokorná

 

Škola poskytuje základní vzdělání na 1. stupni ZŠ.

 

 

Ivan Záleský – „Malý princ“

,

Hlavní vestibul ZŠ Pastelka v Rumburku zdobí dřevěná socha "Malý princ".,

 

Umístěním sochy škola vzdává hold tvorbě akademického sochaře, rumburského rodáka Ivana Záleského, který do zdejší školy docházel v letech 1954-1959.

 

"Malý princ" Ivana Záleského je vyjádřením krásy a křehkosti dětského světa, kam se s láskou a pokorou v dospělosti vracíme.

 

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album