Zápis do I. třídy


 

 

ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
 

Pondělí, 3. dubna 2023, 14:00 – 17:00
 

Zápis proběhne ve dvou fázích. Formální části zápisu (podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. podání žádosti o odklad školní docházky) a orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte budou předcházet hravé aktivity spojené s prohlídkou školy a za doprovodu nejstarších žáků Pastelky. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu naši školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se nemusí obávat a kam se bude těšit.

 

V letošním roce budou děti u zápisu prokazovat předpoklady pro zvládnutí výuky německého jazyka povinné od 1. ročníku. Děti, které navštěvovaly zájmový kroužek NJ při ZŠ Pastelka, předloží tzv. portfolio. Děti, které kroužek nenavštěvovaly, budou moci své předpoklady prokázat pohovorem s paní učitelkou německého jazyka, popř. doložením potvrzení o návštěvě MŠ v Německu.

 

 

 

Pro přijímání žáků do 1. ročníku platí zejména tato kritéria:

 

Vzhledem k tomu, že ZŠ Pastelka, o.p.s. preferuje nižší počet žáků ve třídách, je kapacita třídy omezena na počet 20.

 

O případné výjimce z počtu přijatých žáků rozhoduje ředitelka s ohledem na celkovou kapacitu školy.

 

 

Preferenční kritéria:

Na následujícím odkazu najdete Kritéria přijímání k základnímu vzdělávání

 

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky

(viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

 

Písemná žádost zákonných zástupců, která musí být doručena nejpozději v den konání zápisu a dle novely školského zákona je třeba, aby součástí této žádosti byly již tyto dokumenty:

 

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

 

 

Předčasný nástup povinné školní docházky

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce .

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti – dle § 36, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Na následujících odkazech si můžete stáhnout dokumenty, které zákonným zástupcům radí, jak mohou pomoci svým dětem: 

Doporučení a Desatero 

 

Fotografie ze zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 naleznete ve FOTOGALERII.

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-zajem-o-pastelku-kazdym-rokem-roste-20140207.html

 

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album